TÜRMOB: 304 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilen Stopaj Teşvikinin Uygulama Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir

TÜRMOB: 304 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Getirilen Stopaj Teşvikinin Uygulama Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir.

Sayı :2018/

Konu : Süre uzatımı

T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı III)

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2’nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 42 nci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19’uncu maddede, öngörülen şartları taşıyan özel sektör işverenlerinin 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanacakları ve 43 üncü maddesi ile aynı Kanun’a eklenen Geçici 20 nci maddesinde öngörülen şartları taşıyan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan özel sektör işverenlerinin 1/1/2018 tarihinden itibaren işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanacakları hüküm altına alınmış ve söz konusu maddelerde teşvik uygulamasının usul ve esasları belirtilmiştir. Yine 7143 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesine göre de söz konusu 42. ve 43 üncü maddeler 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 7103 sayılı Kanunun 42. ve 43 üncü maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğin Ortak Hükümler başlığını taşıyan 10’uncu maddesinin 7 No’lu fıkrasında, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar Tebliğin 7103 sayılı Kanunun 42 nci maddesi ile ilgili olan 4 üncü ve 7103 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile ilgili olan 7 nci maddelerindeki şartları taşıyan sigortalılardan dolayı yararlanılamayan gelir vergisi stopajı teşvik tutarları, bu tarihten sonra verilecek ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinde mahsup edileceği, mahsup işleminin yapılabilmesi için teşvikten yararlanılamayan dönemlere ait bilgilerin de ilk muhtasar bevanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekinde verilecek bildirime eklenmesi gerektiği ve bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde, kalan tutarın, sonraki avlarda verilecek muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri üzerinde, yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde mahsup edileceği, önceki dönemlere ait muhtasar beyannameler/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için bu nedenle düzeltme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, 304 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından söz konusu mahsup işlemlerinin Haziran 2018 ayma ilişkin olarak verilecek muhtasar beyannamelerde yapılması ve dolayısıyla 5604 sayılı Mali Tatil îhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri dikkate alındığında bu işlemlerin 25 Temmuz 2018 tarihine kadar verilecek muhtasar beyanname üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 304 seri No’lu Tebliğ düzenlemesine göre Temmuz 2018 ayında bu dönemlerin muhtasarda bildirilmemesi durumunda mükellefin önceki aylara ait bildirim hakkını kaybetmiş olacağı sonucuna da varılmaktadır.

Bu nedenle 3-20 Temmuz 2018 tarihlerinin 5604 sayılı Kanuna göre mali tatil olduğu ve 304 seri No’lu Tebliğ’in bu tarihler arasında yayımlandığı dikkate alındığında, 7103 sayılı Kanunla tanınan sigorta teşviklerine ilişkin 2018 yılı Ocak-Haziran aylarına ait Tebliğ ile getirilen bildirim mecburiyeti süresinin Temmuz 2018 avına ilişkin muhtasar beyanname verilme süresine kadar uzatılmasının teşvikle sağlanan amacın gerçekleştirilebilmesi için daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

A.Masis YONTAN

TÜRMOB Genel Başkanı

 

(24.07.2018)