SGK Rücu Alacaklarının Yapılandırılması ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı

SGK Rücu Alacaklarının Yapılandırılması ile İlgili Usul ve Esasları Açıkladı

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları yapılandırılmaktadır. 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 10’uncu maddesinin altıncı fıkrasında; “İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14’üncü, 21’inci, 23’üncü, 39’uncu ve 76’ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10’uncu, 26’ncı, 27’nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129’uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre;

  1. İş kazası ve meslek hastalığının SGK’ ya bildirilmemesi, yanlış veya eksik bildirilmesinden kaynaklanan SGK alacakları,
  2. İş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesinde kusurlu olan işveren ile üçüncü kişilerden olan SGK alacakları,
  3. İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan sigortalıyı SGK’ ya bildirmediği için kusursuz sorumlu olan işverenden olan SGK alacakları,
  4. Üçüncü kişilerin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya, ölümü halinde hak sahiplerine SGK tarafından ödenecek olan alacaklar,
  5. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına gerekli sağlık yardımlarını yapmayan işverenden olan SGK alacakları,

İle mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 BAĞ-KUR Kanunu ile 5434 sayılı Emekli sandığı kanunun ilgili maddelerinde sayılan yukarıda açıklanan bölümlere karşılık gelen işverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları, Yapılandırma kapsamındadır.

Yukarıda sayılan SGK alacaklarına kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından kanunun yayımlandığı 18 Mayıs 2018 tarihinde kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırmada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 

7143 sayılı yapılandırma hükümleri Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır. 

SGK tarafından rücu davasına konu edilmemiş olan veya dava açılmış ise de mahkeme tarafından karar verilmemiş olan durumlarda; alacağın tamamını (yani %100 kusur oranında bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamını) kabul ederek, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talep eden ve kabule dair yazılı beyan veren borçluların borçları yapılandırılabilecektir.

Rücu davalarında %100 kusur oranı üzerinden SGK alacağının tamamının (bağlanan gelir, fiilen yapılan ödemeler ve masrafların tamamının) ödenmesinin kabul edildiği, bu alacaklara ilişkin olarak SGK’nın davacı olduğu durumlarda; yapılandırma taleplerinin yanında borçluların davayı kabul etme şartı aranmamaktadır. 

Mahkeme masrafları/icra masrafları ile vekalet ücretleri 7143 sayılı Kanun kapsamında yer almadığından, yapılandırma kapsamında değildir. Bunların yapılandırma haricinde ödenmesi gerekmektedir.

7143 sayılı Kanunun 10. maddesindeki rücuan alacakların yapılandırılması için; 

  • 31.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar, rücu alacağın tahsilatını takip eden SGK ünitesine, başvurulması,
  • Peşin ödeme yolunu tercih etmiş borçluların, borçlarını en son 31.08.2018 tarihine kadar ödemeleri,
  • Taksitli ödeme yolunu tercih etmiş borçluların ise, ödenecek tutarların ilk taksitini, en geç 31.08.2018 tarihine kadar, kalan taksitlerini ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31.07.2018 olduğu dikkate alındığında yukarıda sayılan nitelikte SGK’ya borcu olan işverenlerin yapılandırma için başvuru yapmalarını öneririz. 

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(23.07.2018)