Resmi Gazete "Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

Resmi Gazete "Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

 

23 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29214

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “3 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

“39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

39170 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “1 Krediler” grubunda yer alan İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE VERİLEN KREDİLER başlıklı açıklamanın dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın “3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR” grubunda yer alan 390 MUHTELİF BORÇLAR-TÜRK PARASI açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

Kredi kartı borçları da dahil olmak üzere kredi müşterilerince borç bakiyesinden fazla yapılan ödemelerin sözleşmede mevduat olarak nitelendirilerek mevduat hesaplarında izleneceğine ilişkin bir hükmün veya müşterinin bu yönde bir irade beyanının bulunmaması halinde izleneceği hesaptır.”

MADDE 3 Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.