KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (TASLAK)

Maliye Bakanlığından: 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

MADDE 1 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-1.1.2) bölümünün sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fıyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dahil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellef ler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz olarak ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dahil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

MADDE 2 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-1.1.2) bölümünün son iki paragrafında yer alan “25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde” ibareleri “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

MADDE 4 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde yer alan “kuruşlara” ibaresi “kuruluşlara” olarak; “kuruşlar” ibaresi “kuruluşlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2. 1.3.3.3.2) bölümünün dördüncü paragrafı ile (I/C-2.1.3.3.4.1) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “uygulanma” ibareleri “uygulanmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu malların ithalatçıları veya 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.”

MADDE 7 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.2) bölümünde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: Konfeksiyon toptancısı (A)’dan 100.000 TL’ye 1.000 parçalık fason iş siparişi alan imalatçı (B), 2014/Ocak döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100. 000 x 0,08=) 8.000 TL KDV’nin (8.000 x 0,50=) 4. 000 TL ’si (B) ’ye ödenmiş, (8.000 x 0,50=) 4.000 TL’lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

(B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20. 000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.

2014/Şubat döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

Buna göre (B), (A) ’ya 20. 000 TL ile birlikte bu tutara ait (20. 000 x 0, 08 =) 1. 600 TL KDV ’nin tevkifata tabi tutulmayan (1. 600 x 0,50 =) 800 TL ’sini (toplam 20.800 TL) iade edecek, 2014/Ocak döneminde beyan ettiği 800 TL ’yi 2014/Şubat dönemine ait 1 No. lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

(A) ise 2014/Ocak döneminde indirim konusu yaptığı 800 TL’yi, 2014/Şubat döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

(A) ’nın bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20. 000 TL’ye isabet eden kısmı olan (1.600 x 0,50 =) 800 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır. ”

MADDE 8 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.12) bölümünün sekizinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmış olup, on dördüncü paragrafının üçüncü alt çizgisinin son cümlesinde yer alan “edilmesinin” ibaresi “edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-4.2) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “isteyen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

KDV GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 6 

10.02.2016