Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) Taslağı Hazırlandı.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 16)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “vermiş olması” ibaresi “vermiş olması ve tahakkuk ettirilen KDV’yi de ödemiş olması” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/B-11.1.) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki parantez içi ibare eklenmiştir.

“(Tescil belgesinin “tip ismi” veya “türü” bölümlerinde “gübre” ibaresi yer almayan ürünler gübre olarak değerlendirilmez.)”

MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümündeki “3065 sayılı Kanuna 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen geçici 37 nci maddede” ibaresi “3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde”, “2017 yılında” ibareleri “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının”,“2017 yılı” ibaresi

“2017 ve 2018 yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafının üçüncü alt çizgili satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2018-30/6/2019),

 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2019- 31/12/2019),
 • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019)”

MADDE 5- Aynı Tebliğin (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafının üçüncü alt çizgili satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2018, en geç Mayıs/2019 dönemine ait KDV beyannamesine,

 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) yüklenilen ve

bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2019, en geç Kasım/2019 dönemine ait KDV beyannamesine,

 • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde 2018 yılında yüklenilen ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2019, en geç Kasım/2019 dönemine ait KDV beyannamesine”

MADDE 6- Aynı Tebliğin (II/E) kısmının 7 nci bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

3065 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinin birinci fıkrasında;

 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden müstesna olduğu,
 • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği,
 • İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,
 • Maliye Bakanlığının istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu

hükme bağlanmıştır.

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

  1. Kapsam

Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için;

 • Sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yükleniciler arasında 5/12/2017 tarihinden sonra düzenlenmiş olması,
 • Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH projesi kapsamındaki bileşenlerden olması,
 • Proje kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış olması veya bu kapsamdaki ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olması

gerekmektedir.

  1. İstisnanın Uygulaması

FATİH projesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığına istisna kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler için Milli Eğitim Bakanlığınca Tebliğ eki (EK:25) istisna belgesi düzenlenerek satıcılara verilir. Satıcılar bu belgeye istinaden Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak FATİH projesi kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV hesaplamaz. Bu kapsamdaki malların ithalinde istisna belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüğüne hitaben düzenlenir.

Düzenlenecek istisna belgesine, istisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin nitelik, miktar ve tutarını gösteren bir liste de eklenir.

Satıcı firma bu istisna belgesi ve eki listeyi 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklar.

İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilir.

  1. İstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamında satıcılar tarafından KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 329 kod numaralı satırında beyan edilir.

Beyan edilen satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

  1. İade

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

 • Standart iade talep dilekçesi.
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.
 • Satış faturaları listesi.
 • İstisna belgesi ve eki listenin örneği.
   1. Mahsuben İade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

   1. Nakden İade

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin

5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin (II/F-4.16.) bölümünün birinci paragrafındaki “ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri” ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin (II/F-4.16.3.) bölümünün başlığında yer alan “Bankalara” ibaresi “Bankalara, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine” şeklinde, aynı bölümde yer alan “Bankalara”, “bankalara” ve “bankaya” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” ibareleri eklenmiş, aynı bölümde yer alan “banka” ibaresi “banka, finansal kiralama ve finansman şirketleri” olarak değiştirilmiş ve bölümde yer alan “Örnek”ten önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bunlara devir ve teslimlerine ilişkin istisna uygulamasında, borçlu olanların ve kefillerinin taşınmaz ve iştirak hisselerinin ticaretini yapmak amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmaz.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin (II/F) kısmının (4.24.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.25. Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmetlerinde İstisna

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere eklenen (ç) bendi ile uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna tutulmuştur.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin olarak yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye’de yerleşik GSM operatörüne verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna olup, bu hizmetler nedeniyle Türkiye’de yerleşik GSM operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmayacaktır.

Ayrıca, bu hizmetlerin GSM operatörleri tarafından müşterilerine yansıtılması da KDV’den istisna olduğundan, GSM operatörleri tarafından müşterilerine düzenlenecek faturalarda yurt dışındaki kullanımlara ilişkin yansıtılan roaming bedelleri KDV matrahına dahil edilmez.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin (III/A) kısmının (4.6.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.6. Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri

3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV’nin distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda distribütörler ve bayiler, belirtilen kapsamdaki ön ödemeli satışlar için ayrıca vergi hesaplamazlar.

Örnek: Mobil elektronik haberleşme işletmecisi (K) A.Ş., ön ödemeli hatta yükleme yapılmak üzere, distribütörü (Z) A.Ş.’ye aboneye nihai satış bedeli (vergiler dâhil) 125,50 TL olan yükleme tutarını KDV (%18) ve özel iletişim vergisi (%7,5) hariç 95,00 TL’ye satmıştır. Bu durumda işleme ilişkin KDV aşağıdaki gibi hesaplanır.

 

Aboneye Nihai Satış Bedeli (Vergiler Dâhil)

:

125,50 TL

KDV Matrahı [Aboneye Nihai Satış Bedeli

(Vergiler Dâhil)/(100 + KDV Oranı + ÖİV Oranı)*100]

:

100,00 TL

Hesaplanan KDV (100 TL*0,18)

:

18,00 TL”

 

MADDE 11- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümüne altıncı paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için

  1. TL olarak belirlenmiştir.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin (III/B-3.6.) bölümünde yer alan Tablo 3’ün (8) no.lu “İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI” sütununun son satırında yer alan “10.200” ibaresi “25.200” olarak, bu bölümün son paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu tutardan ilgili yıl için belirlenen alt sınır düşülmek suretiyle iade tutarı, [41.000- 15.800]= 25.200 TL olarak hesaplanacaktır. Temmuz ve Ağustos vergilendirme döneminde devreden KDV tutarı “0” olduğundan ve bu dönemlerden sonra iadeye esas KDV hesaplamasına yeniden başlanıldığından, mükellefe Şubat ve Haziran vergilendirme dönemlerinde mahsuben iade edilen tutarlar Aralık vergilendirme dönemindeki kümülatif iadeye esas KDV tutarından düşülmeyecektir.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde "Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi olan KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak kaydıyla belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin (IV/E-1.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Öte yandan, bu bölümde yapılan düzenlemeler, özel esaslara tabi tutulacak mükellefler ile bunların ve bunlardan alım yapanların iade taleplerinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin olup; KDV iadesini doğuran alımların kaynağına/alt safhalarına yönelik araştırma yapılmasını sınırlandırıcı bir nitelik arz etmemektedir.

Bu kapsamda, mükelleflerin iade taleplerinde, doğrudan alım yapılanlardan daha alt safhalarındaki işlemleri gerçekleştiren mükellefler hakkında, vergi dairesince görülen lüzum üzerine doğrudan ya da yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlarda veya karşıt incelemelere ilişkin tutanaklarda yer alan bilgiler çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde iade talebinde bulunan mükellefin alımlarına ilişkin olumsuzluk bulunduğunun anlaşılması, dolayısıyla talep edilen iade tutarının doğruluğuna ilişkin tereddüt hâsıl olması halinde, iade talep eden mükellef bu alımlar (alımlarına isabet eden alt safhalardaki alımlar) dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmasa dahi, gerçekte iadesi gereken KDV tutarının tespiti ve Hazine zararına yol açılmamasını teminen mükelleften kendi alımlarının gerçekliğinin ve doğruluğunun Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde ispatlanmasının talep edilebileceği tabiidir.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin (IV/E-11.) bölüm başlığında yer alan “Doğrudan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Dolaylı Olarak” ibaresi, ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “doğrudan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dolaylı olarak” ibaresi eklenmiş; üçüncü paragrafındaki “belgenin” ibaresi “kendi alımına ilişkin belgenin” şeklinde, “iade hesaplarından” ibaresi “iade ve indirim hesaplarından” şeklinde, beşinci paragrafının

ikinci cümlesindeki “iade hesabından” ibaresi “iade ve indirim hesabından” şeklinde değiştirilmiş; dördüncü ve yedinci paragrafları Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

MADDE 16- Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK: 25) eklenmiştir.

MADDE 17- Bu Tebliğin;

   1. 1 inci, 8 inci (eklenen paragraf hariç), 9 uncu maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
   2. 10 uncu maddesi Tebliğin yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren,
   3. Diğer maddeleri ile 8 inci madde ile eklenen paragraf yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

MADDE 18- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EK 25: FATİH PROJESİ KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

Sayı : Konu:

……………………

……………………

……………………

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesine ilişkin Bakanlığımız ile Şirketiniz arasında düzenlenen … tarihli sözleşme çerçevesinde, FATİH projesi kapsamında olduğu tespit edilen ekli listede yer alan mal ve hizmetlerin Bakanlığımıza teslim ve ifası 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 38 inci maddesine göre KDV’den müstesnadır.

Bu belge, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-8) bölümünde yapılan düzenlemelere dayanılarak ve …/…/20.. tarihine kadar geçerli olmak üzere tanzim olunmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza/Kaşe

Ek: Fatih Projesine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığına İstisna Kapsamında Teslim Edilecek Mal ve Hizmet Listesi

 

FATİH PROJESİNE İLİŞKİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İSTİSNA KAPSAMINDA TESLİM EDİLECEK MAL VE HİZMET LİSTESİ

Sıra No

Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih İmza

(22.12.2017)