Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı Hazırlandı.

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi  Bulunmayanlar Tarafından Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlere ilişkin KDV’nin bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmış olup, Başkanlığımızca hazırlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği Taslağında,  elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi mayaz@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.