Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

(03.07.2017) 
 

 

ÖZET :
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
- Damga Vergisi Kanunu,
- Harçlar Kanunu,
- Emlak Vergisi Kanunu,
- Belediye Gelirleri Kanunu,
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
ile diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
 
1 Temmuz 2017 günlü ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ilebazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.  Düzenleme ile,
 
ü Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgelere ilave Devlet teşviklerinin verilmesinin,
 
ü Üreticinin desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan TRT payının kaldırılmasının,
 
ü 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanundan kaynaklanan mali yüklerin sonlandırılmasının,
 
ü Planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin tapu ve kadastro harçlarından, damga vergisinden, emlak vergisinden muaf tutulması ve enerji giderlerinin azaltılması sonucunda üretim maliyetlerinin düşürülmesinin,
 
ü Bedelsiz veya kısmen bedelli arsa tahsis uygulamasının yeniden ve kalıcı olarak yürürlüğe konulmasının,
 
ü Organize sanayi bölgelerinin tüm faaliyetleri için kredi verilmesi ve söz konusu bölgelerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için kredi faiz desteği verilmesinin,
 
ü Kredi destekleri vererek kent içinde kalan sanayi sitelerinin kent dışındaki alanlara taşınmasının sağlanmasının
 
ü Sanayi üniversite arasındaki işbirliğini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kanununda değişiklikler yapılmasının
amaçlandığı belirtilmektedir.
 
 
Mali alanda yapılmış olan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
 
ü Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisna edilmiştir.
 
ü Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçlardan müstesna tutulmuştur.
 
ü Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.
 
ü Organize sanayi bölgeleriserbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olmalarına yönelik geçici muafiyetleri kaldırılmıştır.
 
ü Hafta tatili günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi ve Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı alınması düzenlemeleri kaldırılmıştır.
 
ü 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 
Söz konusu değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.