2017 Dönem Sonu Hatırlatmaları

Değerli Meslektaşlarım,

 

Yıl sonu yaklaşıyor; Meslek Mensupları olarak gözden kaçıracağımız bir konu olmasın diye Aralık ayı gündemini ve yükümlülüklerini tekrar hatırlatmakta yarar olacağını düşünerek aşağıdaki bilgileri sizlerin istifadesine sunuyoruz.

 

25 ARALIK 2017 PAZARTESİ

 

-          KASIM 2017 Dönemine ait GVK 91.Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine göre yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

-          Kasım 2017 Dönemine Ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait aylık Sigorta Primleri Hizmet Bildirgesinin verilmesi

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait eksik gün bildirimlerinin verilmesi

 

26 ARALIK 2017 SALI

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait GVK 94.Madde ilen KVK 15. Ve 30.maddelerine göre yapılan Tevfikatların ödemesi

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

-          Ertelenen 2017/Şubat Dönemine ait SGK Primlerinin Ödemesi

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait SGK Primlerinin ödemesi

 

 

 29 ARALIK 2017 CUMA

 

-          2018 yılında kullanılacak olan Yasal Defterlere İlişkin açılış tasdikinin noterlerce yapılması.

 

 

31 ARALIK 2017 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle aşağıda yer alan vergisel ve diğer yükümlülükler, Resmi Tatili izleyen ilk iş günü olan 2 Ocak 2018 Salı günü yerine getirilecektir.

 

-          4/b Bağımsız çalışanların Bağ-kur Primlerinin ödemesi

 

-          6736 sayılı Kanun uyarınca SGK Borç Yapılandırması 5 Taksit ödemesi

 

-          7020 sayılı Kanun uyarınca SGK Borç Yapılandırması 3.Taksit ödemesi

 

-          E-Defter kapsamında bulunan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Eylül/2017 dönemine ait e-defter beratlarının  yüklenmesi ve onaylanması,

 

-          Kasım 2017 Dönemine ait Mal ve Hizmet alımlarına ve satışlarına İlişkin Bildirim Formlarının verilmesi (Form BA, Form BS) 

 

UNUTMAYINIZ !...  2018’E HAZIRLIK SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER …

 

-          2014 Yılı satışları veya Gayri Safi Hasılatı 150.000 TL’nin altında olan işletmeler 01.01.2018 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.

 

-          31.12.2016 tarihi itibariyle Brüt Satışları 10.000.000 TL ve üzerinde olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri 01.01.2018 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura uygulamalarına geçmek zorundadırlar.

 

-          Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01/06/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01/01/2018 tarihinden,

 

Diğer İller de 01/07/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 

-          VUK 486 Genel Tebliğine göre;

 

a)- Serbest meslek erbapları, (Noterler hariç) (01/01/2018 den itibaren)

 

b)- İşletme esasına göre defter tutan mükellefler (01/01/2019 den itibaren) Ancak¸Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar da işletme defterlerini 01/01/2018 den itibaren Defter –Beyan sisteminden tutacaklar. Kağıt ortamında İşletme defteri tutmayacaklardır.

 

c)- Basit usule tabi olan mükellefler (01/01/2018 den itibaren)

 

  • VUK 487 Genel Tebliğine göre;

 

Kullanımı ZORUNLU OLMAYAN “E-Serbest Meslek Makbuzu”, “E – İrsaliye” ve” EMüstahsil Makbuzu” nun Elektronik ortamda düzenlenmesi ile ilgili olarak 487 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde usul ve esasları belirlenmiştir. Sisteme İSTEYEN mükellefler dahil olacaktır. İSTEMEYENLER mükellefler eskiden olduğu gibi “Serbest Meslek Makbuzu”, “Sevk İrsaliyesi ” ve “Müstahsil Makbuzu” nu KAĞIT ortamında düzenlenmeye devam edecektir.

 

  • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.

 

(Çalışan kişilerin sayısı tespit edilirken Sosyal Güvenlik Kurumu verileri geçerli olacaktır. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise takvim yılı başları esas olacaktır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihinin ardından gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacaktır.)

 

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ertuğrul KOCACIK

 

Oda Başkanı