Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Sıra No:...) (04.12.10-

Aralık 2010

 
Maliye Bakanlığından:
 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
(Sıra No: ....)
               
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1) mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
 
I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (2) Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
 
Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
 
1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının  meslek mensubuna tesliminde, “... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.
 
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.
 
Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
 
Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir. Meslek mensupları, mükellefin/vergi sorumlusunun talebi halinde, e-beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi haberdar etmek ve tahakkuk fişinin bir örneğini mükellefe/vergi sorumlusuna vermek zorundadır.
 
2- Düzenlenen Sözleşmeler İle İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 
3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.
 
Sözleşme bilgi ve iptal/fesih girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi ve iptal/fesih girişleri yapılabilecektir.
 
2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
 
Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten  itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
 
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
 
Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.
 
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 
2.2 İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
 
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan mükellefler,  istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin iptal bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir.
 
3- Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Almış Meslek Mensuplarının, Mükelleflerle Aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Düzenlemeden, Mükelleflere Ait Beyannameleri Elektronik Ortamda Gönderdiğinin Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler
 
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan meslek mensupları ile mükellefler arasında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edilir.
 
Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermeye devam edebileceği,  60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi tarafından bir yazı ile bildirilecektir.
 
Meslek mensubuna bildirilecek yazı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilecektir.
 
Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.”
 
II- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “VII- BEYANNAMELERİN İMZALANMASI ve DİĞER HUSUSLAR" başlıklı bölümünde yer alan 11 inci bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“11- Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır."
 
Bu tebliğ  …./…./….  tarihinde yürürlüğe girer.
 
Tebliğ olunur.[1]31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
[2]30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.