Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"

31 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

 

Sayı : 28724

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5148

Ekli “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 11/7/2013tarihli ve 11237 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                    M. GÜLER                                                     C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                   N. AVCI                                               İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                 B. YILDIRIM

                                                                           Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN

SAĞLANAN KREDİ, GARANTİ VE SİGORTA DESTEKLERİ

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 14/7/2009 tarihli ve 2009/15198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar”ın 2 ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kamu alıcısı: Yabancı ülkelerin hükümetlerini ya da taahhütleri devlet tarafından garanti edilen kamu kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ülke Limitleri Listesinde yer alan ülkelere, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından onaylanan Banka yıllık programlarında belirtilen ilke ve prensipler çerçevesinde Banka tarafından analizi yapılarak bu ülkelerdeki muteber bulunan bankalara ve diğer kuruluşlara; mal ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eşdeğer finansal kiralama işlemleri ile ilgili olarak verilecek iki yıl ve daha uzun vadeli nakdi ve gayrinakdiresmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta desteğinin esaslarını ve finansal hükümlerini düzenlenmeye;

a) 20 milyon ABD Doları (dâhil) veya karşılığı tutara kadarki her bir işlem için Banka Yönetim Kurulu,

b) 20 milyon ABD Dolarının veya karşılığı tutarın üzerindeki her bir işlem için Bakan,

yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.