SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27896
 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler OdalarıBirliğinden:
 
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU
 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.
 
Bu sınava; stajını tamamlayanserbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6’ncımaddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.
 
2011/2. Dönem SMMM Sınav Tarihleri: 2-3 Temmuz 2011
 
* İlk kez katılacaklar için Odalara son başvuru tarihi: 18 Nisan 2011
 
İnternet üzerinden son başvuru tarihi: 27 Haziran 2011
 
Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmalarıgerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.
 
SINAVLARAİLİŞKİN ESASLAR
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
 
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
 
b) StajınıYeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,
 
c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.
 
SINAV KONULARI
 
16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.
 
• Finansal Muhasebe,
• Finansal Tablolar ve Analizi,
• Maliyet Muhasebesi,
• Muhasebe Denetimi,
• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
Söz konusuşartları taşıyan adayların;
 
1 - Sınav dosyası
2 -Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kurumaverilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,
3 - Onaylınüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.
4 -İkametgâh İlmuhaberi,
5 - Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),
6 - 6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
 
7 - Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
 
8 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliksınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğu TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.
 
9 - Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 70,00-TL olmak üzere,ilk defa sınava katılacaklardan toplam 490,00- TL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi487255 veya ING Bank Ankara-UlusŞubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.
 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER
 
16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlikSınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.
 
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler
 
Adaylar ilksınavbaşvurularını bağlı oldukları odalara başvurmak suretiyle yapacaklar,ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını;sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.web.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Adaysınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır.Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederekonaylamaları daha doğru olacaktır. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME
 
1 - Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilenbaşvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.
 
2 - Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 
3 - Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.
 
4 - Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.
5 -Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.
6 - Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.
7 - Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
8 - SınavBaşvuruDosyalarıodalardan sağlanabilir.
9 - Sınava başvurup,katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.
 
İlan olunur.