193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat...

 
18  Mayıs 2012,                                                                                                                                                Sayı : 28296
            
Karar Sayısı : 2012/3141
             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri hakkındaki 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 467 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                  Abdullah GÜL
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
 
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
 
                     B. ARINÇ                                                      C. YILMAZ                                                 B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı V.                             Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı
 
                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                  Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı
 
                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı              Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                  M. ŞİMŞEK
                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                   Maliye Bakanı
 
                                                           Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
                                                   Milli Eğitim Bakanı                                Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                                                   R. AKDAĞ                                                                        B. YILDIRIM
                                                                                Sağlık Bakanı                                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
 
 
27/4/2012 TARİHLİ VE 2012/3141 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0,”
“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
23/7/2006
26237
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
1-
13/11/2008
27053
2-
3/2/2009
27130
3-
30/9/2010
27715
4-
29/12/2010
27800
5-
29/6/2011
27979