YENİ TTK ÖNEMLİ UYGULAMA TARİHLERİ

1)    GENEL OLARAK YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.07.2012 DİR.
 
Yasa bu tarih itibariyle genel olarak yürürlüğe girmiş durumdadır. Bu nedenle bu tarihten sonraki tüm ticari işlemlere ve ticaret şirketlerinin işlemlerine uygulanacaktır. Ancak, bazı hükümlerinin yürürlüğe girişi zamana yayılmış durumdadır.
 
Öte yandan, 6102 ve 6103 sayılı Yasalarda değişikliler yapan 6335 sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca uygulamaya yönelik yönetmelik ve tebliğler 31.12.2012 tarihine kadar yayımlanacaktır. Bu nedenle, ilgili yönetmelik ve tebliğler yayımlanıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin yeni TTK’na aykırı olmayan hükümleri uygulamada kalacaktır.
 
A)   Buna göre, 01.07.2012 tarihinden itibaren;
 
·         Tek ortaklı Anonim ve Limited Şirket kurulabilecektir.
·         Anonim ve limited şirket kuruluşlarında, taahhüt edilen nakdi sermayenin en az % 25’inin, ileride kurulacak şirket adına açılacak bir banka hesabına yatırılması şarttır. Bu tutar, şirketin tescilinden sonra ve sadece şirket işlemlerinde kullanılmak üzere serbest kalır. Nakdi sermayenin geri kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.
·         Pay sahibi ve ortakların şirkete nakit borçlanmaları önemli iki koşula bağlanmış durumdadır;
a)    Pay sahibi ve ortağın sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borcunun olmaması,
b)    Şirketin serbest yedek akçeleri ile birlikte karının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak durumda olması.
Bu koşullardan her ikisinin sağlanmadığı durumlarda, pay sahibine veya ortağa borç verenler, 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. Pay sahibi ve ortak olmayan şirket yöneticileri için de şirkete borçlanmalarına ilişkin önemli sınırlamalar getirilmiştir. Bunlar ve TTK Md. 393 te sayılan pay sahibi ve ortak olmayan yakınları şirkete nakit borçlanamazlar. Uygulanacak ceza aynıdır.
·         TTK Md. 1530, tedarik sözleşmelerinde önemli kısıtlamalar getirmiş durumdadır. Buna göre, KOBİ’lerden mal ve hizmet tedarikinde, olağan ödeme süresi 30 gün olup, bu süre sonunda kendiliğinden (ihtara gerek kalmaksızın) temerrüt gerçekleşecektir. Uygulanacak temerrüt faizi, 3095 sayılı Kanunda öngörülen ticari faiz oranından % 8 fazladır. Taksitle ödeme maddede belirlenen hallerde yasaklanmıştır. 
·         Tacirin işletmesi ile ilgili tüm işlemlerinde, düzenlediği belge ve senetlerinde ticaret unvanının bulunması şarttır.
·         Ticaret unvanının ticari işletmenin görünür bir yerinde yazılı olması gerekmektedir.
·         Ticari defterler, VUK hükümlerine göre tutulacak, ancak finansal tablolar, TMS-TFRS ve KOBİ TFRS kurallarına göre düzenlenecektir.
·         Geçici 7. Madde ile getirilen hızlı tasfiye yöntemi uygulanabilecektir.
 
 
B)   01.10.2012  
·         Şirket yönetimlerinde görev alan tüzel kişi temsilcilerinin bu tarihe kadar istifa etmeleri gerekmektedir. Yerine tüzel kişi veya bir başka gerçek kişi atanabilir.
·         Limited şirketlerde birden fazla müdür bulunması halinde, takip eden ilk genel kurullarında müdürler kurulu başkanını da seçmelidirler. Şirket sözleşmesinde gösterilmesi yönünden de bu uyumun 1 Temmuz 2013 tarihinden önce yapılması uygun olacaktır.
·         Cari hesap sözleşmelerinin yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bileşik faiz (faize faiz yürütülmesi), sadece her iki tarafın tacir olması halinde uygulanabileceğinden, taraflardan biri tacir değil ise, sözleşmedeki ilgili hükümler uygulanamayacaktır
 
C)   31.12.2012
·         Tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden oluşan ikincil mevzuat 31.12.2012 tarihine kadar yayımlanacaktır.
·         Bu çerçevede yeni TTK ve TMS-TFRS / KOBİ TFRS uygulamasında göz önüne alınacak KOBİ ölçütleri, bu tarihe kadar belirlenmek durumundadır.
·         Genel olarak Aralık 2012, yeni hesap döneminin başlamasından önceki son aydır. 2013 yılında kullanılacak olan ticari defterler, bu ay sonuna kadar tasdik ettirilecektir.
Yevmiye defteri, defteri kebir (büyük defter) ve envanter defteri  tüm tacirlerin kullanacağı, muhasebe ile ilgili defterlerdir.
Kurumlar ise, ek olarak, muhasebe ile ilgili olmadığı halde, yeni TTK’na göre ticari defter olarak kabul edilen Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri kullanırlar.
Bu defterlerin tümü, Aralık 2012 de tasdik ettirilmek durumundadır.
Öte yandan, 01.07.2012 tarihinden sonra kurulan şirketler, kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce bu defterlerin tümünü tasdik ettirmek durumundadırlar.
 Bu defterlerden sadece ikisi, Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri kullanılacak sayfaları var olduğu sürece yeni tasdike gerek olmaksızın uzun süre kullanılabilecektir. Geri kalan dört ticari defterin tümü, her yıl yeniden onaylatılacak, ya da ara tasdik yaptırılacaktır.
·         Yeni TTK tacir tanımını yapmış, tacirlerin tutacakları defterleri belirlemiştir. Ancak küçük esnaf için getirilmiş bir defter tanımı yoktur. Bu tanımın da en geç Aralık 2012 de yapılması gerekmektedir.
·          
D)   01.01.2013
·         TMS-TFRS / KOBİ TFRS ve bağımsız denetime ilişkin hükümler, 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir
 
  
E)   14.02.2013
 
·         Ticaret şirketleri ve kooperatifler, yeni TTK Geçici 4. Maddesi uyarınca, dilerlerse bu tarihe kadar eski türlerine dönebilirler.
·         Hakim şirketlerin ve bağlı şirketlerin oy haklarına ilişkin sınırlamalar 14.02.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
F)    31.03.2013
Eski TTK uyarınca görev yapmakta olan denetçilerin görev süreleri 31.12.2012 itibariyle 31.03.2013 tarihinde sona erer. Yeni dönemde Bakanlar Kurulunca denetime tabi tutulacak ya da tutulmayacak şirketlerde denetim kurulu ya da denetçi (murakıp) seçimi yapılmayacaktır. Denetime tabi tutulmayacak şirketlerde bağımsız denetçi seçimi de olmayacaktır.
·         Şirket genel kurulları, faaliyet dönemini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılmak zorundadır.
·         Bağımsız denetime tabi şirketler, bağımsız denetçilerini 31.03.2013 tarihine kadar seçmek durumundadır.
·         Bağlı şirketlerin yönetim kurulları, hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporu 31.03.2013 tarihine kadar düzenlemek zorundadır.  
·         Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin, faaliyet döneminin bitiminden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Buna göre, faaliyet dönemi takvim yılı olan işletmeler, bu defterlerin kapanış tasdiklerini 31.03.2013 tarihine kadar yaptırmak zorundadır.
 
G)   01.07.2013
·         Şirket ana sözleşmeleri 01.07.2013 tarihine kadar yeni TTK ile uyumlu hale getirilecektir.
·         Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi kurmalarına ilişkin düzenleme 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
H)   01.01.2014
·         Ticari belgelerde bulunması gerekli asgari bilgilere ilişkin TTK Md. 39/2 ikinci, üçüncü ve dördüncü cümle hükümleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
I) 14.02.2014
·         Şirketler, asgari sermayelerini 14.02.2014 tarihine kadar yeni TTK ile belirlenen asgari tutarlara çıkartacaklardır.
·         İmtiyazlı paylara ilişkin ana sözleşme hükümleri 14.02.2014 tarihine kadar yeni TTK’na uyumlu hale getirilecektir.
 İ) 01.07.2014
·         Bağlı şirketlerin, hakim şirketin talimatları ile uğramış olduğu zararların denkleştirilmesi için yeni TTK’nun tanıdığı iki yıllık süre, 01.07.2014 tarihinde sona erer.