Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.05.2012)

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. (02.05.2012)

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET
BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
Resmi Gazete Sayısı
28280
Resmi Gazete Tarihi
02.05.2012
 
MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 Hesaplama Yöntemi Başlıklı ekinin “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“ab-) Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin olarak 2012 ve devam eden yıllar için hesaplama
2012 yılı bakımından; Zorunlu Trafik Sigortasında beher poliçe için yazılan primin %10’u Kuruma devredilir.
Bu bend kapsamında Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma yapılacak aktarımlarda, ilgili sigorta branşında düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yazılan aylık prim toplamının %2 si üzerinden Yönetmelik Eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranı esas alınır.
Söz konusu dağılımda ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketlerine isabet eden tutarlar Güvence Hesabı tarafından karşılanır.
Bu bentteki esaslar, aksine bir değişiklik yapılana kadar, devam eden yıllar için de geçerlidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/8/2011
28038
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
2/12/2011
28130