Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.11.10-05:10)

 
25 Kasım 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27766
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1 –25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;
 
a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,
 
             - 0-25 km arası mesafeler için 0,4
             - 26-50 km arası mesafeler için 0,5
             - 51-75 km arası mesafeler için 0,7
             - 76-100 km arası mesafeler için 0,8
             katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,
             b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.
 
(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”
 
MADDE 2 – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“f) Rituksimab;
 
1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.
 
MADDE 3 – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
 
“6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde
 
(1) Montelukast ve antihistaminikkombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”
 
MADDE 4 – SUT’un6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
             “6.2.39. KserodermaPigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri
             (1) KserodermaPigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.
             (2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilir.
             (3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”
             MADDE 5 – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;
             a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
             “7.1.4.5. Kinagolit*”
             b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
             “9.2.20. Mikofenolatmofetil*”
             c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
             “10.3.3 Blefarospazm
             10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”
             d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.
             “13.9 Epidermodisplasiaverruciformis
             13.9.1. İnterferon*
             13.9.2. Asitretin*”
             e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.
             “15.14 PierreRobin Sendromu
             15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”
             MADDE 6 – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.
112
Seftibuten
KY
             MADDE 7 – SUT ekindeki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde” (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları bu Tebliğ eki Listede yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.
             MADDE 8 – Bu Tebliğin;
             a)1 inci maddesi 15/12/2010 tarihinde,
             b)4 üncü ve 7 nci maddeleri, 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             c) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra,
             yürürlüğe girer.
             MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
EK :
FİYATLARI GÜNCELLENEN VE YENİ EKLENEN YURT DIŞI İLAÇLAR
 
BARKODU
İLAÇ ADI
ETKEN MADDE
EŞDEĞER
GRUBU
FİYATI
1
1111111100625
ELAPRASE 2 MG/ML 3 ML.AMP.
Idursulfate 6 mg / 3 ml
I256A
2.925,00 €
2
1111111100415
TAMBOCOR 100 MG. 50 TB.
FlecainideAcetat 100 mg tb
I069A
21,50 €
3
1111111100246
TAMBOCOR 100 MG. 60 TB.
FlecainideAcetat 100 mg tb
I069A
37,50 €
4
1111111100244
TAMBOCOR 100 MG. 100 TB.
FlecainideAcetat 100 mg tb
I069A
39,50 €
5
1111111100009
ALKERAN 50 MG.1AMP.
Melphalan 50 mg amp
I107A
40,50 €
6
1111111100265
ELMİRON 100 MG.100 TB.
PentosanPolysulfate Sodyum 100 mg tb
I131C
155,00 €
7
1111111100043
ARTANE 2 MG. 50 TB.
Trihexyphenidyl 2 mg tb
I177A
1,95 €
8
1111111100691
FUZEON 90 MG/ML. 60 AMP.
Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul
I285A
1.805,20 €
9
1111111100410
ONCASPAR 3750 IU 1 AMP.
PEG-Asparaginase 3750 IU amp
I127A
1.090,20 €
10
1111111100823
ACTEMRA 80 MG.4 ML.1 AMP.
Tocilizumab 80 mg.amp.
I359A
220,00 €
11
1111111100824
ACTEMRA 400 MG.20 ML.1 AMP.
Tocilizumab 400 mg.amp.
I359B
1.050,00 €
12
1111111100825
GLYCOSADE 60 G.TOZ 30 SAŞE
Amylopectin 60 g.saşe
I360A
139,00 €
13
1111111100826
L-GLYCİNE 16 OZ.
L-Glycine 16 oz. toz
I361A
27,70 €
14
1111111100827
XENBİLOX 250 MG. 100 KAP.
Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül
I272A
735,00 €
15
1111111100828
IDEBENON 150 MG 60 KAPSÜL
Idebenon 150 mg tab
I220B
49,80 €
16
1111111100829
VUMON 50 MG.5 ML.10 AMP.
Tenipozid 50 mg amp
I230A
118,50 €