Sosyal Güvenlik Denetmenleri Standartları Hk

 
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 
Sayı : 16747942 - 124
Konu : Sosyal Güvenlik Denetmenleri Standartları                                           29.01.2013
 
GENELGE
2013 / 5
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun icra ettiği bütün faaliyetlerine yönelik risk analizi ve sürekli denetim ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla 20/09/2012 tarih 2012/341 sayılı Yönetim Kurulu kararı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Ankara ilinde Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı kurulmuştur.
 
Grup Başkanlığının çalışma usul ve esasları ‘'Risk Analizi ve Sürekli Denetim Yönergesi” ile 12/10/2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Denetim ve kontrol standartlarını belirleme ile denetim ve kontrol süreçlerini izleme görevi yönergeyle Grup Başkanlığına verilmiştir.
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyerlerinin denetimi ve Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim, inceleme ve kontrol işlemlerinin standardize edilerek, yürürlükteki mevzuata uyarlı hale getirilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla “Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları” hazırlanmıştır.
 
Bu itibarla Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim, inceleme ve kontrol işlemleri ekte yer alan “Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları" çerçevesinde yürütülecektir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                 Fatih ACAR
                                                                                                               Kurum Başkanı
 
EK: Sosyal Güvenlik Denetmenleri Denetim Standartları
ve ekleri (246 sayfa)