Seri I, No: 1 Sayılı Türmob Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri I, No: 2)

 

18 Ocak 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27819
TEBLİĞ
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nden:
SERİ I, NO: 1 SAYILI TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ
KURULMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ I, NO: 2)
MADDE 1 – 1/11/2010 tarih ve 27746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: I, No: 1 sayılı TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.