SGK İŞ KOLU KODU ALT SINIF GİRİŞ İŞLEMLERİ

Değerli  Üyemiz, 06.09.2012
İş sağlığı ve iş güvenliği kanununun yürürlüğe girmesi öncesinde işyerlerinin tehlike derecesinin saptanması adına İşkolu kodu alt sınıfının tespiti gerekmektedir.
SGK, bu tespitin yapılması adına işverenlerden APHB onayı öncesi İşkolu kodu alt sınıf giriş işlemleri menüsü vasıtasıyla gerekli güncelleme talep etmektedir. İş kolu kodu alt sınıfları Kısa Vadeli Sigorta Koları Prim tarifesinde belirtilen iş kolu kodunun biraz daha detaylandırılmış/açılmış halidir. Örneğin iş kolu kodu "7022-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri" olarak tescil edilmiş olan bir işyeri; 702202-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık, veya 702203-İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri güncellemesi seçeneği sunulmaktadır. İşkolu kodu olarak "7022-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri" tescil edilmiş olan bir mali müşavirin olduğunu varsaydığımızda esas itibariyle bu mali müşavirin iş kolu kodunun en baştan beri "6920-Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri" olması gerektiği görülecektir. Örnekte görüldüğü biçimde işyerinin yaptığı iş ile iş kolu kodunun uyumsuz olduğu işkolu kodu alt sınıf giriş menüsünde sunulan seçeneklerden anlaşılabilmektedir.
Dolayısıyla Meslek Mensubu Üyelerimizin; defterlerini tuttukları işyerinde yapılan iş ile SGK tarafından tescil edilen işkolu kodunun uygun olup olmadığını 29.09.2008 tarihli ve 27012 (2. mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanmış olan KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ'ne bakarak tespit etmeleri, ( Bakanlar Kuruluna http://www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşılabilir.) yapılan iş ile tescil edilen işkolu kodu arasında bir uyumsuzluk var ise işlem gördükleri SGK Merkezine yazılı başvuru yaparak işkolu kodunun değiştirilmesini talep etmelidir.
Tehlike dereceleri aynı kalmak koşuluyla yapılan işe ait işkolu kodu ile tescil edilen işkolu kodu farklı olsa dahi düzeltme işlemi aynı gün SGK Merkez Müdürlükleri tarafından yapılacak ancak tehlike dereceleri farklı ise SGK Denetmenlerinin işkolu kodunun ve tehlike derecesinin tespitine ilişkin incelemesini müteakip gerekli tescil değişikliği yapılacaktır. Örneğimizde olduğu gibi işyerinin işkolu kodu, "7022-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri" olarak tescil edilen mali müşavirin yazılı talebini müteakip işkolu kodu aynı gün içinde "6920-Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri" olarak düzeltilecektir. Zira, 7022 ila 6920 olarak tescil edilen işkolu kodlarının tehlike derecesi "I" dir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Selattin  ÇAKIRSOY

ODA BAŞKANI