ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

                        

  

29 Ocak 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27830
 
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 20
 
Özel tüketim vergisi (ÖTV) beyannameleri ve bildirimlerine ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
 
1. ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
4760 sayılıÖzel Tüketim Vergisi Kanunu (1) ekindeki (III) sayılı listede yer alan mallardan alkollü içkiler ve tütün mamullerinin tesliminden doğan ÖTVnin beyanında düzenlenen (3A) ve (3B) numaralıÖTV beyannamelerinin içeriği, Ocak 2011 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre Ocak 2011 dönemine ait olup, 1/2/2011 ila 15/2/2011 tarihleri arasında (3A) ve (3B) numaralıÖTV beyannamelerini verecek olan mükelleflerin, yenilenmiş beyanname programlarını bilgisayarlarına indirmek suretiyle bu beyannameleri düzenlemeleri gerekmektedir.
 
2. ÖTV BİLDİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
a) 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2) Bildirimler başlıklı (12.3.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
12.3. Bildirimler
 
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanlar, bir ay içinde ithal ettikleri ÖTVye tabi mallarla ilgili (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) bildirim formlarını, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndereceklerdir.
 
Bu amaçla söz konusu malları ithal eden mükellefler, vergi dairelerinden kullanıcı kodu ve kişisel şifre alacaklardır. Şifre alınabilmesi için Tebliğ ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir.
 
İnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak ve vergi dairelerinden temin edilen kişisel şifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesine gönderilecektir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilebilecektir.
 
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalini yapanların aynı zamanda söz konusu malların imalatçısı olarak ÖTV mükellefiyeti bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal ettiği mallar itibariyle ilgili ÖTV bildirimlerini vermesine engel teşkil etmemektedir.
 
Kanununa ekli (III) sayılı listedeki alkollü içkiler ve tütün mamulleri ithalatı yapanların, herhangi bir vergilendirme döneminde ithalatları olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak (II) sayılı listedeki mallardan (ş.abacı) kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) sayılı listedeki kolalı gazoz ve (IV) sayılı listedeki malların ithalatçılarının, ithalatları bulunmadığı aylar için bildirim vermeleri gerekmemektedir.
 
Yukarıda belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
 
b) 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde yer alan (EK: 6, EK: 7, EK: 8, EK: 9 ve EK: 10) numaralıkağıt ortamındaki bildirim formu örnekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
c) 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekinde yer alan (EK: 4 ve EK: 5) numaralı bildirim formları yürürlükten kaldırılmıştır.
 
3. ÖTV BEYANNAMESİ EKLERİNE VE BİLDİRİM FORMLARINA BANDROL VE BANDROLLÜÜRÜN BİLGİ GİRİŞLERİİÇİN EKLENEN YENİ BÖLÜMLER
 
a) (3A) ve (3B) numaralıÖTV beyannamelerinin Ekler kısmına, tütün mamulleriyle alkollü içki üreticilerinin (bira dahil), ilgili beyan dönemine ilişkin bandrol ve bandrollü/kodlu ürün bilgilerini girmeleri için yeni bölümler eklenmiştir. Mükelleflerin, Ocak/2011 döneminden başlamak üzere, bandrol ve bandrollüürün stoklarının takibi için oluşturulan bu bölümleri de doldurmaları gerekmektedir.
 
Alkollü içki üreticileri, ilgili döneme ait bandrol bilgilerini (3A) numaralıÖTV beyannamesinin Ekler bölümünde bulunan Bandrol Bilgileri başlıklı Tablo-1e; aynı beyan dönemine ait bandrollü/kodlu alkollü içki ürünlerine (bira dahil) ilişkin stok bilgilerini ise bu bölümdeki Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri başlıklı Tablo-2ye gireceklerdir.
 
Tütün mamulüüreticileri ise, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgilerini (3B) numaralıÖTV beyannamesinin Ekler bölümünde bulunan Bandrol Bilgileri başlıklı Tablo-3e; aynı beyan dönemine ait bandrollü tütün mamullerine ilişkin stok bilgilerini de bu bölümdeki BandrollüÜrün Bilgileri başlıklı Tablo-4e gireceklerdir.
 
Herhangi bir beyan döneminde, vergiye tabi işlemin bulunmaması nedeniyle matraha ve hesaplanan vergiye ilişkin bilginin olmaması halinde bile mükelleflerin, beyanname verirken yukarıda belirtilen Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4’ün kendilerini ilgilendiren kısımlarını doldurmaları gerekmektedir.
 
Bira üreticileri (3A) numaralıÖTV beyannamesindeki Bandrol Bilgileri başlıklı Tablo-1e sadece fıçı ambalajlı bira ürünlerine ilişkin bandrol bilgilerini girerken; bandrollenmiş fıçı ambalajlı biralarla şişe, kutu, pet şişe vb. ambalajlı diğer kodlu bira ürünlerine ilişkin stok bilgilerini ise aynı beyannamede yer alan Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri başlıklı Tablo-2ye gireceklerdir. 
 
b) Tütün mamulleri ile alkollü içki ürünlerini ithal eden mükelleflerin verecekleri (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarına, ithal ettikleri ürünlere ilişkin bandrol bilgilerini ve bandrollü/kodlanmış etiketli ithal ürünlere ilişkin stok bilgilerini girmeleri için yeni bölümler eklenmiştir.
 
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan tütün mamulü ve alkollü içki ithalatçısı olarak belge alan mükelleflerin Ocak/2011 döneminden başlanmak üzere aylık dönemler halinde, söz konusu dönemde ithalat yapmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar (Ek-8) ve (Ek-9) bildirim formlarında bandrol ve bandrollü/kodlanmış etiketli ürünlere ilişkin bilgiler için oluşturulan bölümleri doldurup internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.
 
Buna göre mükellefler, bira dışındaki ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin bandrol bilgileri ile ithal bira ürünlerine ilişkin kodlanmış etiket bilgilerini (Ek-8) bildirimindeki Bandrol Bilgileri bölümüne; bandrollü/kodlanmış etiketli (bira dahil) ithal alkollü içki ürünlerine ilişkin bilgileri ise BandrollüÜrün Bilgileri bölümüne gireceklerdir.
 
İthal tütün mamullerine ilişkin bandrol bilgilerini (Ek-9) bildirimindeki Bandrol Bilgileri bölümüne; ithal tütün mamullerine ilişkin stok bilgilerini ise bu bildirim formundaki BandrollüÜrün Bilgileri bölümüne gireceklerdir.
 
c) Aynı mükellefin üretim ve ithalatı birlikte yapması durumunda; alkollü içki üretimine ilişkin bandrol ve bandrollüürün bilgilerini (3A) beyannamesi ekinde, tütün mamulüüretimine ilişkin bandrol ve bandrollüürün bilgilerini ise (3B) beyannamesi ekinde vermesi gerekirken; alkollü içki ithalatına ilişkin bandrol ve bandrollüürün bilgilerini (Ek-8) bildirim formuyla, tütün mamulü ithalatına ilişkin bandrol ve bandrollüürün bilgilerini ise (Ek-9) bildirim formuyla bildirmesi gerekmektedir.
 
Tebliğ olunur.
———————————
(1) 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
(2) 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.