MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM FORMU

 

 

MÜŞTERİLERİMİZE AİT  "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM FORMU ” ELEKTRONİK ORTAMDA 02/HAZİRAN/2014 TARİHİNE KADAR İNTERNET VERGİ DAİRESİNE  VERİLECEKTİR.

 

 

 

 

SAYIN Üyemiz, 02.05.2014

Bilindiği üzere 20/01/2012 tarihinde yayımlanan VUK 413 seri numaralı Genel tebliğine göre Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin Bakanlıkça güncel olarak takip edilmesi, söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirimler verilmemiş sayılacaktır.

Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları, yine bu adreste belirtilen KILAVUZDAKİ AÇIKLAMALARI göz önünde bulundurarak eksiksiz doldurulacaktır. (KILAVUZ YAZIMIZ EKİNDEDİR)

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen mükellefler, bu bildirimlerini HER YIL 1 NİSAN-31 MAYIS tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. 01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için ONAYLAMA işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin en geç bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs tatile rastlaması nedeniyle 02/HAZİRAN/2014 günü saat 24.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.

Mükellef Bilgileri Bildirimleri;

a) Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına,

 

b) SM/SMMM tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler, bildirimi düzenleyen kısmına,

 

c) 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan SM/SMMM veya YMM (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler, bildirim düzenleyen kısmına, yazılacaktır.

 

Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilmesi süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı VUK Mük. 355.maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır. ( belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde düzeltmenin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır, bu süreden sonra verilmesi halinde ise kesilecek özel usulsüzlük cezası 2014 yılı için 1.200 TL’dir.)

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte, ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilecektir. Bu sebeple düzeltme yapılırken yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

Bildirimi elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK Mük. 355.Maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası (2014 yılı için 1.200 TL) kesilecektir.

Bildirime ait ücret tarifesinde 2014 için belirlenen ücret 50 tl olup makbuz karşılığı bu bedeli müşterilerinizden tahsil edebilirsiniz...

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımızla ..

SMMMO SAKARYA