MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 332)

 

28 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27799

 

Maliye Bakanlığından:

 

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 332)

 

25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında kalan taşınmazlar hakkında yapılacak dava açmama, açılmış davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararların infazından vazgeçme ve devir işlemlerini düzenleyen C- Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler ve “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama başlıklı bölümlerinde; bu bölümler kapsamında kalan taşınmazlar hakkındaki işlemlerin yapılması, bu taşınmazların bedellerinin ilgililerinden peşin olarak tahsil edilmesi koşuluna bağlandığından; bir çok kişinin bu bedelleri peşin olarak ödemede güçlük çektikleri, bu sebeple de, bu kişilerin Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve bu Tebliğin uygulanmasından yararlanamadıkları ve mağdur oldukları anlaşıldığından; bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilerek bu uygulamadan yararlanabilmeleri amacıyla, 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;

 

-C-Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler başlıklı bölümünün “ç) Bedelin tahsili başlıklı alt bölümü;

 

“ç) Bedelin tahsili

 

Mera Kanununun değişik geçici 3 üncü maddesinde; taşınmazların bedelinin ödenmesi şart koşulduğundan ve bu taşınmazlarla ilgili olarak dava açmama, açılmış davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararların infazından vazgeçme veya devir işlemlerinin yapılması bedelin tamamının ödenmesine bağlı olduğundan, bu işlemler; bu taşınmazların bedelinin peşin ödenmesi halinde hemen, taksitle ödenmesi halinde ise; taksit tutarlarının tamamının ödenmesi veya kalan taksit tutarları ile bunların kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi ya da Hazine lehine ipotek tesis edilmesi halinde yapılacaktır.

 

Bu madde kapsamında yapılan özel nitelikli satışlardan elde edilecek gelirlerden 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre belediyelere pay verilmeyecek ve 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre oluşturulan fon hesabına pay aktarılmayacaktır. şeklinde,

 

-“Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama başlıklı bölümünün üçüncü fıkrası ise; Bu nitelikteki taşınmazların tahsis tarihindeki arsa değerlerine devir tarihine kadar geçen süre için yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce yukarıda (C) bölümünün (ç) alt başlıklı alt bölümünde belirtilen şekilde peşin veya taksitli olarak Hazineye ödenmesinden sonra, yine aynı alt bölümde belirtilen şekilde bu taşınmazların adlarına tahsis yapılan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine devirleri yapılacaktır. şeklinde,

 

Değiştirilmiştir.

 

Tebliğ olunur.