MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 331)

 2010 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27794
 
MaliyeBakanlığından:
 
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 331)
 
2946 sayılıKamuKonutlarıKanunukapsamındakikonutlarınaylıkkirabedellerininaşağıdakişekildebelirlenmesiuygungörülmüştür.
 
1) Yurt içindebulunankamukonutlarındanaylık her birmetrekareiçin;
                                                                                                                       15/1/2011’den
                                                                                                                                                                   itibaren
             a)Kerpiç, ahşap, bağdadivebenzerikonutlarda,                                      1,10 TL/m2
             b)Kalorifersizkonutlarda,                                                                       1,71 TL/m2
             c) Kaloriferlikonutlarda,                                                                          2,25 TL/m2
 
             Kirabedelialınır.
 
2) Kirabedelineyapılacakilaveler;
 
Belirlenenkirabedellerineekolarakaylık her birmetrekareiçinaşağıdabelirtilentutarlardailavekirabedelialınır.
 
             A) Kaloriferci, kapıcıyada her ikisinin de kamukurum
             vekuruluşlarıncakarşılandığıkonutlardan,                                               0,20 TL/m2
 
             B) Elektrikvesubedellerinintespitindekurumlarca
             yapılangerçekgiderlerindikkatealınarak, kullanıcılarından
             tahsiledilmesiesasolup; sayaçlarınayrılmasınınmümkünolmaması
             nedeniyleelektrik, suyada her ikisinin de hizmetbinasıveya
             fabrikatesislerindenkarşılandığıkonutlardan;
 
             a) Elektriksayacınınayrılmasınınmümkünolmamasıhalinde,                    0,45 TL/m2
 
             b) Su sayacınınayrılmasınınmümkünolmamasıhalinde,                          0,45 TL/m2
 
             c) Elektrikvesusayacının her ikisinin de ayrılmasının
             mümkünolmamasıhalinde,                                                                   0,92 TL/m2
 
             d)Konutlardakullanılansuyun, şehirşebekesidışında
             sukaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynaksuyu vb.)
             karşılanıyorolmasıhalinde,                                                                    0,23 TL/m2
 
             İlavekirabedelitahsiledilir.    
 
3) Yakıtıkurumtarafındantedarikedilenkonutlarda;
 
Yakıtmaliyetlerindekiartışlardikkatealınarak, 2946 sayılıKamuKonutlarıKanunukapsamındakikurumvekuruluşların yurt içindekikaloriferlikonutlarından, yakıtıkurumtarafındantedarikedilenlerdeoturanlardan, her birmetrekareiçin15/1/2011 tarihindenitibaren 0,92 TL/m2  yakıtbedelitahsil  edilir. Ancak, kurumvekuruluşlar, yakıtmaliyetlerinidikkatealarakgerekligördükleritakdirde, bubedelinüzerindeyakıtbedelitahsiledebilirler.
 
Ayrıca, yakıtıkurumlarcatedarikedilenkamukonutlarında, ortakkullanımalanlarındakiaydınlatma, elektrik, su, gaz, otomatvebenzerigiderlerinzorunlunedenlerlekurumlarcakarşılanıyorolmasıhalinde, bugiderlerkarşılığındakiraveyakıtbedellerineekolarak her birmetrekarebaşına15/1/2011 tarihindenitibaren 0,09 TL/m2 tahsiledilir.
 
4) Kirabedellerininhesaplanması;
 
Bu GenelTebliğin 1’inci maddesindebelirtilenkirabirimbedellerine 294 sırano.luMilliEmlakGenelTebliğindebelirtilenesaslaruygulanmaksuretiyleaylıkkirabedellerihesaplanır.
 
5) KaldırılanHükümler;
 
31/12/2009 tarihlive 27449 (mükerrer) sayılıResmîGazete’deyayımlanan 325 sırano.luMilliEmlakGenelTebliğiyürürlüktenkaldırılmıştır.
 
 
Tebliğolunur.