MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 330)

 
18 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27789
 
Maliye Bakanlığından:
 
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 330)
 
26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “8. İhale usulü” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Yatırımcılar tarafından, bu fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinden yararlanabilmek için; taahhüt ettikleri yatırımın en az yüzde otuzunu karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olduklarının ve yatırımın finansmanını ne şekilde yapacaklarının belgelendirilmesi, fizibilite raporu ile finansman tablosunun İdareye teslim edilmesi zorunludur.”
 
Tebliğ olunur.