KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28021
 
Ulaştırma Bakanlığından:
 
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan olması halinde talep edilen yetki belgesi düzenlenerek verilir. ifadesi, olması halinde talep edilen yetki belgesi, belge ücretinin ödendiği tarih veriliş tarihi olarak kabul edilir ve düzenlenerek verilir.şeklinde; dokuzuncu fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
(9) Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.
 
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:
 
a) 60 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 60 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
 
b) 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin yarısı olarak alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 61 inci gün ile 90 ıncı gün arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olmasışarttır.
 
(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.
 
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.
 
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
 
“ç) Yetki belgesi sahiplerinin 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamaları halinde de karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir.
 
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kaydedilecek/kayıtlı” ibaresi kaydedilecekşeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetki belgesi sahipleri, ibaresinden sonra gelmek üzere, varsa ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise otuz gün içinde bu eksikliği gidermeleri,
 
MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Terörle Mücadele Kanunu ifadesinden sonra gelmek üzere,ile 31/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ifadesi eklenmiştir.
 
MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan Terörle Mücadele Kanunu ifadesinden sonra gelmek üzere,ile 31/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ifadesi eklenmiştir.
 
MADDE 9 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 8 (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce adi ortaklıklar adına düzenlenmiş B3, C1, D3 ve K2 yetki belgeleri, sürelerinin bitimine kadar geçerli olur, ancak geçerlilik süresinin bitiminde yenilenmez.
 
MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
11/6/2009
27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1
21/8/2009
27326
2
25/12/2009
27443
3
31/12/2010
27802