(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.11.2012)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.11.2012)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 100)
 

Resmi Gazete Sayısı
28466
Resmi Gazete Tarihi
13.11.2012

 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.
(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.
 
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Ankara Gümrük Müdürlüğü
2
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
3
Adana Gümrük Müdürlüğü
4
Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü
5
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
7
İzmir Gümrük Müdürlüğü
8
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
9
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
10
Bursa Gümrük Müdürlüğü
11
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
 
(3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması gerekmektedir.
 
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Ankara Gümrük Müdürlüğü
2
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3
İzmir Gümrük Müdürlüğü
4
Adana Gümrük Müdürlüğü
5
Bursa Gümrük Müdürlüğü
6
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
7
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
8
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
9
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
 
(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.
(5) Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.
Yetki
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.