7143 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırılan Oda Aidat Borçlarının 5.taksit Son Ödeme Tarihi: 30 Kasım 2018!

Defter Tasdikleri Hakkında

 

 

 Defter Tasdikleri  Hakkında

Değerli Üyemiz,

 

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre mükellefler, tutmakla yükümlü bulundukları defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu’nun 220. Maddesinde tasdike tabi defterler ve 221. Maddesinde tasdik zamanına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. VUK 221 inci madde hükümlerine göre kanunda yazılı olan defterleri kullanacak olanların, aşağıda yazılı zamanlarda tasdik mecburiyeti bulunmaktadır:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. (3239 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle değişen bent) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

Yukarıdaki yasa hükümlerine göre, normal hesap dönemini kullanan mükellefler, yeni defter kullanacaklarsa defterlerini 31.12.2010 tarihine kadar tasdik ettirmek zorundadırlar. Bununla birlikte mevcut defterlerini 2011 yılında da kullanacak olan mükellefler ise, ara tasdiklerini 31.01.2011 tarihine kadar yeniletmek durumundadırlar.

Mükellefler, söz konusu defter tasdiklerini yasal süre geçtikten sonra 1 ay içinde yaptırırlar ise 2. Derece usulsüzlük, 1 aylık süre geçtikten sonra yaptırmaları halinde ise 1. Derece usulsüzlük cezasına maruz kalacaklardır. Ayrıca, yapılan defter tasdiki geçersiz sayılacak ve re’sen takdir sebebi sayılacaktır.

Saygılarımızla,

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI