ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİRLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİRLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Hisse Senedi Veya Geçici İlmühaber Olduğu Durumlarda Vergilendirme:

Hisse Senedi Bastırılmışsa: İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir.

Geçici İlmühaber Bastırılmışsa: İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendirilecektir. (Geçici ilmühaber örneği için ilgili sayfaya bakınız.) Borsa İstanbul da işlem gören A.Ş. hisselerinin Gerçek Kişilerce alım-satımından elde edilen kazançlar Yıllık Gelir Vergisi beyanına ve Gelir Vergisi stopajına da tabi değildir.

Hisse Senedi veya Geçici İlmühaber Olmadığı Durumlarda Vergilendirme:

Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç "Değer artışı kazancı" olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI İSTİSNASI VE HESAPLAMASI(GVK Mük.Md.80)

287 Seri nolu GVK GT

2015 Yılı Gelirleri için

10.600 TL

285 Seri nolu GVK GT

2014 Yılı Gelirleri için

9.700 TL

284 Seri nolu GVK GT

2013 Yılı Gelirleri için

9.400 TL

280 Seri nolu GVK GT

2012 Yılı Gelirleri için

8.800 TL

278 Seri nolu GVK GT

2011 Yılı Gelirleri için

8.000 TL

273 Seri nolu GVK GT

2010 Yılı Gelirleri için

7.700 TL

270 Seri nolu GVK GT

2009 Yılı Gelirleri için

7.600 TL

266 Seri nolu GVK GT

2008 Yılı Gelirleri için

6.800 YTL

259 Seri nolu GVK GT

2007 Yılı Gelirleri için

6.400 YTL

 

1- İvazsız ( bedelsiz ) olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

2- (GVK 70/1-5) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret unvanı ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

3- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

1-                     Faaliyeti durdurulan bir isletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,

2-                     İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler (miras) hariç ) gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar,

Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının 01.01.2014 tarihinden itibaren 9.700 TL, 01.01.2015 tarihinden itibaren 10.600 TL'si gelir vergisinden istisna olup aşan kısmı vergiye tabidir.

İMKB de İşlem Görmeyen A.Ş Hisselerinin Elden Çıkarılması ile Doğan Kazançlar; bu hisseler 2 Yıldan fazla tutulup elden çıkarılıyorsa kazanç hiçbir vergiye tabi değildir.

Bu hisse senetleri ile 2 yıldan önce satılması ve kazanç elde edilmesi halinde, 2014 yılı için 9.700 TL, 2015 yılı için 10.600 TL istisna

uygulanacak, aşan kısım ise vergilendirilecektir.

GVK''nın mükerrer 80. maddesinin 4.fıkrasına göre, Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.

Limited şirketlerde, hisse devri için, şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç "değer artış kazancı" olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve istisna uygulanacaktır.

 

Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Menkul Kıymet veya Gayrimenkulün alış beldelinin yükseltilmesi sağlanır. (GVK Mük.Md.81)

Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin ÜFE

Arttırılmış Maliyet Bedeli =........................................................................

Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin ÜFE

ÖRNEK

G.Menkulün veya Menkülün Alış Bedeli: 100.0. - TL

G.Menkulün veya Menkülün Alış Tarihi : 2010/ TEMMUZ

G.Menkulün veya Menkülün Satış Bedeli : 250.0. -TL

G.Menkulün veya Menkülün Satış Tarihi : 2014/ EKİM

G.Menkulün veya Menkülün Alış tarihinden önceki ay Yİ- ÜFE Endeksi (2010/Haziran): 172,08

G.Menkulün veya Menkülün Satış tarihinden önceki ay Yİ-ÜFE Endeksi (2014/ Eylül ): 237,79

100.000 X 237,79 : 172,08 = 138.185,TL (G.Menkulün veya Menkülün artırılmış maliyet bedeli)

G.Menkulün veya Menkülün Satış Bedeli :                                       250.000 .-TL
G.Menkulün veya Menkülün Artırılmış Maliyet bedeli                    138.185 .-TL KÂR
                                                                                                        111.815.- TL

İSTİSNA (GVK Mük.80.Md) (-) (2014 için)                                      9.700.-        TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI                                            102.115.-     TL

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

GVK 'nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK'çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

Yukarıdaki örnekte artış oranı: (237,79 : 172,08 ) = % 38,18 dir.

Artış oranı % 10'nun üzerinde olduğundan yapılan hesaplama, madde hükmüne uygundur.

Ancak artış oranının % 10'nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır