193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2012/3571 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.09.2012

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin (2012/3571 BKK) Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (06.09.2012)

 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
Resmi Gazete Sayısı
28403
Resmi Gazete Tarihi
06.09.2012
 
Karar Sayısı : 2012/3571
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/8/2012 tarihli ve 883 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
13/8/2012 TARİHLİ VE 2012/3571 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, anılan fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“16. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.”
MADDE 2 – Bu Karar 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
3/2/2009
27130
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
29/12/2010
27800
29/6/2011
27979
30/6/2012
28339